Dodano : 2017-11-02 12:36
STRONA ARCHIWALNA
archiwalna.wloszakowice.pl
czytaj więcej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - „Przebudowa ulicy Wiejskiej w Grotnikach II etap”

Dodano: 2019-07-26 09:31

Ogłoszenie nr 510155175-N-2019 z dnia 26-07-2019 r.

Zarząd Dróg Gminnych: „Przebudowa ulicy Wiejskiej w Grotnikach II etap” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak Numer ogłoszenia: 560031-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg Gminnych, Krajowy numer identyfikacyjny 41150288700000, ul. ul. Kurpińskiego  29, 64-140  Włoszakowice, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 252 961, e-mail jurek.michalski@wloszakowice.pl, faks 655 370 106. Adres strony internetowej (url): www.wloszakowice.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Przebudowa ulicy Wiejskiej w Grotnikach II etap”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

ZDG.271.5.2019

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) roboty ziemne, 2) podbudowę, 3) roboty nawierzchniowe, 4) ustawienie krawężnika, 5) chodnik z kostki brukowej. Szczegółowy zakres robót jest opisany w przedmiarze robót. Wymieniony dokument jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji (załącznik nr. 8 do SIWZ) i wraz z nim są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.wloszakowice.pl oraz są dostępne w biurze Zamawiającego (Zarząd Dróg Gminnych ul. K. Kurpińskiego 29, 64 -140 Włoszakowice). Przed złożeniem oferty zalecane jest zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/07/2019  IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 240489.00  Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4  w tym:  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

tak

 

Nazwa wykonawcy: LU-MAX Łukasz Masłowski  Email wykonawcy:  Adres pocztowy: ul. Święciechowska 158  Kod pocztowy: 64-100  Miejscowość: Leszno  Kraj/woj.: wielkopolskie  Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Handlowe „PRA-MAS” S-ka Sp. z o.o.  Email wykonawcy:  Adres pocztowy:  Kod pocztowy:  Miejscowość:  Kraj/woj.:  Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 295801.47  Oferta z najniższą ceną/kosztem 295801.47  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 371999.00  Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych