Dodano : 2017-11-02 12:36
STRONA ARCHIWALNA
archiwalna.wloszakowice.pl
czytaj więcej
Pracownicy Urzędu Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak

Robert Kasperczak
Wójt Gminy Włoszakowice

Reprezentuje i zarządza Gminą Włoszakowice.
Kierownik Urzędu Gminy.
tel. 65 5252 999  
 
Biuro Ogólne
 
Karolina Chlebowska

Karolina Chlebowska
Sekretarz Gminy 

Zastępuje  kierownika  Urzędu Gminy. Zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu Gminy. Kierownik Biura Ogólnego. 
tel. 65 52 52 997
Pokój 105

Joanna Poprawska
Sekretariat
Prowadzi sekretariat Urzędu, zapewnia obsługę organizacyjną Wójta i Sekretarza Gminy
tel. 65 52 52 999
Pokój 104

Marek Wodawski
Podinspektor. ds. oświaty, ochrony zdrowia.
Informatyk
tel. 65 52 52 962
Pokój 106
Referat Finansowy

Monika Ławecka
Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Finansowego Urzędu Gminy.
Przygotowuje i kontroluje realizację budżetu Gminy
tel. 65 52 52 985
Pokój 118A

Biuro Księgowości Budżetowej
Karolina Nowak
Główna księgowa Urzędu Gminy
tel. 65 52 52 987
Pokój  118
Joanna Chomska
Podinspektor
Prowadzi sprawy księgowości budżetowej, wynagrodzeń ZUS, rozliczeń z Urzędem Skarbowym
tel. 65 52 52 987
Pokój 118

Anna Roszak
Referent
tel. 65 5252 987
Pokój 118

Biuro Księgowości Podatkowej
Danuta Poloszyk
Kierownik biura
Inspektor do spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych
tel. 65 52 52 977
Pokój 110
 Magdalena Rękoś
 Referent ds. obsługi kasy
 tel. 65 52 52 978
 Pokój 111
Justyna Przezbór
Referent ds. księgowości podatkowej
 tel. 65 52 52 978
 Pokój 111
Małgorzata Nowak
Referent  ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
tel. 65 52 52 976
Pokój 111
Romana Pitrowska
Podinspektor ds. wymiaru i windykacji opłat
tel. 65 52 52 976
Pokój 111
Biuro Obsługi Organów Gminy
Mirosława Poloszyk-Miś
Kierownik biura.
Inspektor. Zapewnia obsługę Rady Gminy, komisji, prowadzenie BIP oraz spraw informacji publicznych,  realizacja procesu legislacyjnego
tel. 65 52 52 974
Pokój 119
Hubert Patelka
Radca Prawny
tel. 65 52 52 974
Pokój 119
Barbara Dąbkowska
Radca prawny
tel. 65 52 52 974
Pokój 119
Regina Grycz
Adwokat
tel. 65 52 52 974
Pokój 119
Biuro Nieruchomości i Budownictwa
Mateusz Mroziński 
Kierownik biura
Podinspektor. Prowadzi sprawy z zakresu  gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i gospodarki lokalowej,
tel. 65 52 52 992
Pokój 117

Hubert Czajka
referent ds. administracyjno - gospodarczych i remontowych
Nadzoruje budynki gminne w zakresie remontów i konserwacji, wyposażenia w sprzęt, zaopatrzenia w opał, wodę, energię elektryczną, łączność telefoniczną
tel. 65 52 52 963
Pokój 117

Beata Gertych
Podinspektor
Wydaje decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zaświadczenia o przeznaczeniu terenów, prowadzi sprawy związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
tel.65 52 52 991
Pokój 117
Bogusław Olejnik
Geodeta
Przygotowuje decyzje zatwierdzające projekty podziałów nieruchomości, prowadzi sprawy związane z rozgraniczeniem i numeracją porządkową nieruchomości oraz sprawy dot. Gminnej Spółki Wodnej
tel. 65 52 52 995
                          Pokój 116
Albert Cygan
Podinspektor
Prowadzi sprawy  ochrony środowiska i zwierząt 
tel. 65 52 52 994
Pokój 116
 Magdalena Fórmanowska
Podinspektor  ds. planowania przestrzennego
tel. 65 52 52 975
Pokój 117
Biuro Spraw Obywatelskich
Dorota Mierzyńska-Patrzała
Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC
Kierownik biura
Rejestruje urodzenia, małżeństwa i zgony, wydaje odpisy z ksiąg stanu cywilnego, prowadzi ewidencję ludności, sprawy meldunkowe
tel. 65 52 52 984
Pokój Nr 114
Maria Walkowska
Inspektor
Prowadzi ewidencję przedsiębiorców, wydaje zezwolenia na sprzedaż alkoholu i organizację imprez masowych
tel. 65 52 52 960
Pokój 113
Beata Grzesiecka
Inspektor
Wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności
tel. 65 52 52 960, Pokój 113
Piotr Wiązania
Referent
Prowadzi sprawy wojskowe oraz z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony ppoż i kontroli zarządczej
tel. 65 52 52 990