Dodano : 2017-11-02 12:36
STRONA ARCHIWALNA
archiwalna.wloszakowice.pl
czytaj więcej
Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół oraz przedszkola w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2019/2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Dodano: 2019-07-15 14:59

Ogłoszenie nr 573651-N-2019 z dnia 2019-07-15 r.  

Gmina Włoszakowice: Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół oraz przedszkola w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2019/2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Włoszakowice, krajowy numer identyfikacyjny 41105069800000, ul. Karola Kurpińskiego  29 , 64-140  Włoszakowice, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 52 52 999, e-mail mateusz.mrozinski@wloszakowice.pl, faks 65 53 70 106. Adres strony internetowej (URL): www.wloszakowice.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie
Nie adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w siedzibie Zamawiającego. Adres: ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, sekretariat pokój nr 104
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół oraz przedszkola w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2019/2020 Numer referencyjny: BO.271.1.2019 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:
Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół oraz przedszkola w gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2019/2020. Przedmiot zamówienia obejmuje dwie części: Część I: Trasa nr 1 – dowóz uczniów do szkoły i przedszkola we Włoszakowicach – średnio 70 km dziennie w okresie od września 2019 do kwietnia 2020 oraz średnio 60 km dziennie w okresie od maja do czerwca 2020. Miejscowości objęte dowozem: Boszkowo-Letnisko, Boszkowo – Wieś, Dominice, Ujazdowo, Włoszakowice Trasa nr 2 – dowóz uczniów do szkoły w Dłużynie – 40 km dziennie Miejscowości objęte dowozem: Grotniki, Dłużyna, Skarżyń. Dodatkowe kursy: do 400 km miesięcznie realizowane w dniach zajęć szkolnych i przedszkolnych, obejmujące dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego z Zespołu Szkół w Bukówcu Górnym oraz z Zespołu Szkół w Dłużynie na Halę Sportowo-Środowiskową we Włoszakowicach, zajęcia komputerowe klas I-III SP ZSO, jak również przewóz uczniów na dodatkowe zajęcia szkolne (wydarzenia sportowe, w tym Bieg o Puchar Wójta, spektakle artystyczne, międzyszkolne konkursy przedmiotowe, turnieje itp.) odbywające się na terenie gminy Włoszakowice. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby dodatkowych kursów. Część II: Trasa nr 3 – dowóz uczniów do szkół i przedszkola w Krzycku Wielkim i w Jezierzycach Kościelnych – do 160 km dziennie. Miejscowości objęte dowozem: Boguszyn, Krzycko Małe, Sądzia, Krzycko Wielkie, Gołanice, Jezierzyce Kościelne, Zbarzewo. Dodatkowe kursy: do 400 km miesięcznie realizowane w dniach zajęć szkolnych i przedszkolnych, obejmujące przewóz uczniów na dodatkowe zajęcia szkolne (wychowanie fizyczne na Hali Sportowo-Środowiskowej we Włoszakowicach, wydarzenia sportowe w tym Bieg Licealisty o Puchar Wójta, spektakle artystyczne, międzyszkolne konkursy przedmiotowe, turnieje itp.) odbywające się na terenie gminy Włoszakowice. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby dodatkowych kursów. II.5) Główny kod CPV: 60100000-9 Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60130000-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:    lub dniach: lub data rozpoczęcia: 2019-09-02   lub zakończenia: 2020-08-31 II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: od 2 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. z wyłączeniem okresów ferii zimowych, ferii letnich oraz przerw świątecznych, zgodnie z ogłoszonym kalendarzem roku szkolnego 2019/2010 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – https://www.gov.pl/web/edukacja/kalendarz-roku-szkolnego-20192020.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 58 ze zm.) lub posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z w/w ustawą. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadaniem opłaconej polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - polisa winna być ważna przez cały okres wykonywania zamówienia. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę wykonywaną w sposób ciągły przez okres minimum 6 miesięcy o wartości minimalnej 40.000,00 zł brutto polegającą na transporcie zbiorowym osób – dla I części zamówienia i o wartości minimalnej 45.000,00 zł polegającą na transporcie zbiorowym osób – dla II części zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - wg załącznika 5c, 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1) aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 58 ze zm.) lub aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z w/w ustawą; 2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 5 do SIWZ; 3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami– wg załącznika nr 5a do SIWZ; 4) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– wg załącznika nr 5b do SIWZ; 5) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres trwania umowy. III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ), 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ), 4) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy, 5) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (o ile dotyczy) (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ);
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas podstawienia autobusu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii autobusu realizaującego dowozy 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1) Zmiana terminu wykonania zamówienia: a) Wskutek zmiany spowodowanej siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie zamówienia zgodnie z rozkładem jazdy. b) Wskutek zmian w planie lekcji i dni nauki szkolnej w placówkach oświatowych objętych przedmiotem zamówienia. c) Wskutek zmian związanych z reformą oświatową i reorganizacją sieci placówek oświatowych objętych przedmiotem zamówienia. d) Dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy. e) Dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w pkt a) i b). Termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: a) Cena Umowna jednostkowa za 1km, pozostaje niezmienna na czas trwania umowy, a jej wartość może ulec zmianie wyłącznie w wyniku zmiany czynników niezależnych od wykonawcy i wpływających znacznie na koszt świadczenia usług transportowych, np. zmiana przepisów dot. podatku od towarów i usług lub znaczna zmiana rynkowych cen paliw, materiałów eksploatacyjnych i ropopochodnych. W przypadku konieczności zastosowania zmiany cen wykonawca lub zamawiający wystąpi pisemnie i uzasadni taką konieczność najpóźniej w terminie 14 dni przed zastosowaniem nowej ceny. b) Zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki podatku VAT - jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę. c) Zmiany w rozkładzie jazdy – zmianom może ulegać długość trasy, ilość przebytych km oraz liczba przewożonych osób w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego, w związku z tym zmianie może ulegać również wysokość zapłaty dla wykonawcy przy zachowaniu niezmiennej stałej umownej stawki za 1 km pracy pojazdu. 3) Zmiana pojazdu i personelu wykonawcy – zmianie może ulec personel oraz pojazd wykonawcy, które zostaną użyte do realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: a) Awaria, uszkodzenie, kolizja, sprzedaż, lub inne zdarzenie losowe powodujące konieczność wymiany pojazdu na inny o tożsamych parametrach technicznych wymaganych i określonych w SIWZ. b) Zmiana zatrudnienia, choroba lub inne przyczyny losowe wymuszające na wykonawcy dokonanie zmiany zatrudnionego personelu, przy zachowaniu tożsamych kwalifikacji zawodowych i uprawnień dla osób personelu zatrudnianych zamiennie. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-30, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Część I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I: Trasa nr 1 – dowóz uczniów do szkoły i przedszkola we Włoszakowicach – średnio 70 km dziennie w okresie od września 2019 do kwietnia 2020 oraz średnio 60 km dziennie w okresie od maja do czerwca 2020. Miejscowości objęte dowozem: Boszkowo-Letnisko, Boszkowo – Wieś, Dominice, Ujazdowo, Włoszakowice Trasa nr 2 – dowóz uczniów do szkoły w Dłużynie – 40 km dziennie Miejscowości objęte dowozem: Grotniki, Dłużyna, Skarżyń. Dodatkowe kursy: do 400 km miesięcznie realizowane w dniach zajęć szkolnych i przedszkolnych, obejmujące dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego z Zespołu Szkół w Bukówcu Górnym oraz z Zespołu Szkół w Dłużynie na Halę Sportowo-Środowiskową we Włoszakowicach, zajęcia komputerowe klas I-III SP ZSO, jak również przewóz uczniów na dodatkowe zajęcia szkolne (wydarzenia sportowe, w tym Bieg o Puchar Wójta, spektakle artystyczne, międzyszkolne konkursy przedmiotowe, turnieje itp.) odbywające się na terenie gminy Włoszakowice. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby dodatkowych kursów. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60100000-9 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: 2019-09-02 data zakończenia: 2020-08-31 5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas podstawienia autobusu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii autobusu realizującego dowozy 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:od 2 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. z wyłączeniem okresów ferii zimowych, ferii letnich oraz przerw świątecznych, zgodnie z ogłoszonym kalendarzem roku szkolnego 2019/2010 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – https://www.gov.pl/web/edukacja/kalendarz-roku-szkolnego-20192020.  
Część nr: 2 Nazwa: Część II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trasa nr 3 – dowóz uczniów do szkół i przedszkola w Krzycku Wielkim i w Jezierzycach Kościelnych – do 160 km dziennie. Miejscowości objęte dowozem: Boguszyn, Krzycko Małe, Sądzia, Krzycko Wielkie, Gołanice, Jezierzyce Kościelne, Zbarzewo. Dodatkowe kursy: do 400 km miesięcznie realizowane w dniach zajęć szkolnych i przedszkolnych, obejmujące przewóz uczniów na dodatkowe zajęcia szkolne (wychowanie fizyczne na Hali Sportowo-Środowiskowej we Włoszakowicach, wydarzenia sportowe w tym Bieg Licealisty o Puchar Wójta, spektakle artystyczne, międzyszkolne konkursy przedmiotowe, turnieje itp.) odbywające się na terenie gminy Włoszakowice. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby dodatkowych kursów. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: 2019-09-02 data zakończenia: 2020-08-31 5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas podstawienia autobusu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii autobusu realizującego dowozy 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:od 2 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. z wyłączeniem okresów ferii zimowych, ferii letnich oraz przerw świątecznych, zgodnie z ogłoszonym kalendarzem roku szkolnego 2019/2010 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – https://www.gov.pl/web/edukacja/kalendarz-roku-szkolnego-20192020.