Dodano : 2017-11-02 12:36
STRONA ARCHIWALNA
archiwalna.wloszakowice.pl
czytaj więcej
Obowiązek zawierania i aktualizacji umów

Dodano: 2019-01-31 14:01

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. przypomina o obowiązku zawierania i aktualizacji umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Zgodnie z art. 6 ust. 1-8 Ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1152) dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym , a Odbiorcą usług.

Konieczność zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków przez osoby lub podmioty do tego uprawnione występuje w przypadku:

 1. Zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
 2. Przeniesienia własności np. sprzedaży, darowizny lub też czasowej zmiany typu: dzierżawa, najem,
 3. Śmierci dotychczasowego właściciela nieruchomości (wygaśnięcie umowy z chwilą śmierci),
 4. Budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

Brak pisemnej umowy uwzględniającej aktualny stan formalno-prawny nieruchomości może skutkować zastosowaniem przez dostawcę usług zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków środków technicznych uniemożliwiających odbiorcy dalsze korzystanie z posiadanych przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych. Zgodnie z art. 28. ust. 1-4 wspomnianej wyżej ustawy, kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł, a kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda i/lub odprowadzane ścieki, np.:

 1. Własność,
 2. Współwłasność,
 3. Użytkowanie wieczyste,
 4. Trwały zarząd,
 5. Dzierżawa,
 6. Najem (na podstawie pisemnej umowy),
 7. Użyczenie lokalu (potwierdzone na piśmie).

Dokumenty wymagane przy zawieraniu umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków to:

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (np. akt notarialny, postanowienie sądowe, aktualny wypis z rejestru gruntów, odpis z księgi wieczystej, umowa najmu lokalu, umowa użyczenia) – do wglądu,
 2. Dowód osobisty,
 3. Pisemne pełnomocnictwo (jeśli umowę zawiera pełnomocnik właściciela lub większość współwłaścicieli),
 4. W przypadku przejęcia nieruchomości – protokół zdawczo-odbiorczy z przekazania budynku z podanym stanem wodomierza na dzień przekazania, podpisany przez stronę zdającą i przejmującą.

Umowy należy zawierać osobiście w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., położonej przy ulic Karola Kurpińskiego 29 we Włoszakowicach. Istnieje również możliwość przesłania niniejszych dokumentów w formie elektronicznej (m.in. wniosek o zawarcie umowy, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością) oraz pocztą tradycyjną na adres Spółki.

Kierownik GZK ds. technicznych Bartosz Adamczewski