Dodano : 2017-11-02 12:36
STRONA ARCHIWALNA
archiwalna.wloszakowice.pl
czytaj więcej
Gmina Włoszakowice uczestnikiem „Konkursu Azbest 2019!”

Dodano: 2019-05-08 10:57

W dniu 6 marca br. na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii został ogłoszony „Konkurs Azbest 2019!” na realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (POKA). Udział w konkursie mogły wziąć jednostki samorządu terytorialnego (JST) wszystkich szczebli, podejmujące działania związane z POKA. Oferty należało składać do 29 marca (decydowała data wpływu oferty do Kancelarii Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii).

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło łącznie 230 ofert, w tym:

  • 7 na działania w bloku 2 – działania edukacyjno-informacyjne,
  • 210 na działania w bloku 3 – inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,
  • 13 po terminie.

Gmina Włoszakowice wnioskowała o działania wymienione w bloku 3. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpatrzyło wniosek pozytywnie, a uzyskana dotacja na wykonanie przedmiotowych zadań wynosi 9.600 zł.

Dotacja zostanie przeznaczona na sfinansowanie zadań polegających na:

  • Inwentaryzacji budynków pokrytych lub obłożonych wyrobami azbestowymi na terenie gminy Włoszakowice, z uwzględnieniem numerów ewidencyjnych działek i ich obrębu ewidencyjnego, a także szacunkowej ilości materiałów do usunięcia,
  • Utworzeniu, wydruku oraz dystrybucji ulotek i plakatów dotyczących wyrobów azbestowych,
  • Aktualizacji Programu usuwania azbestu,
  • Przeprowadzeniu Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
  • Aktualizacji Bazy Azbestowej (www.bazaazbestowa.gov.pl).

Jednym z warunków uzyskania dotacji na przedmiotowe działania musiał być wkład własny gminy, tj. 2.400 zł (20%). Ogółem koszt przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wyniesie 12.000 zł. Realizacją powyższych zadań oraz opracowaniem wymaganych dokumentów (do 30 września br. – zgodnie z wymaganiami „Konkursu Azbest 2019!”) zajmie się Zakład Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja Czupryn Paweł z siedzibą w Ustroniu, który został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego.

W dalszej perspektywie gmina Włoszakowice będzie mogła skorzystać z Programu Priorytetowego „SYSTEM – wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Umożliwi on uzyskanie wsparcia finansowego na zadania dotyczące demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest (zgodnie z gminnym programem usuwania wyrobów zawierających azbest).

Podinspektor ds. ochrony środowiska Albert Cygan