Dodano : 2017-11-02 12:36
STRONA ARCHIWALNA
archiwalna.wloszakowice.pl
czytaj więcej
Zmiana wysokości opłaty za odbiór odpadów

Dodano: 2019-05-08 13:54

Wójt gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 18 marca 2019 roku Rada Gminy Włoszakowice podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązują od 1 maja 2019 roku są następujące:

  • 13,50 zł/1 mieszkańca/1 miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
  • 25,00 zł/1 mieszkańca/1 miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów.

Zgodnie z art. 6m ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz. 1454 ze zmianami) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje obowiązku składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości.

Każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty, tj. przed 15 czerwca 2019 roku.

Uwaga! W zawiadomieniu podany będzie nowy numer konta bankowego dla każdego właściciela nieruchomości.

Czynnikiem wpływającym na zmianę wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a zarazem największym comiesięcznym wydatkiem jest koszt zagospodarowania odpadów komunalnych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebanii, do którego gmina Włoszakowice zobligowana jest dostarczać zmieszane odpady komunalne (RIPOK). Koszt ten jest składową dwóch czynników: ilości zmieszanych odpadów komunalnych odebranych w danym miesiącu z terenu całej gminy oraz ceny za zagospodarowanie tego rodzaju odpadów. Dotychczas cena zagospodarowania tony odpadów wynosiła 300,08 zł, natomiast od tego roku wynosi 400 zł za tonę. Z roku na rok systematycznie wzrasta też ilość i koszt wytwarzanych oraz odbieranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych.

W wyniku przeprowadzonej symulacji wydatków, które gmina Włoszakowice będzie musiała zrealizować do końca 2019 roku w zakresie obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, niemożliwe okazało się ich pokrycie przy dotychczas obowiązujących stawkach opłaty uchwalonych w 2016 roku (przy uwzględnieniu cen obowiązujących w tamtym czasie). Zatem zgodnie z zasadą samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Rada Gminy Włoszakowice zobowiązana była do zmiany wysokości stawek opłaty za te usługi, tak aby możliwe było pokrycie wszystkich kosztów ze środków uzyskanych z opłat od właścicieli nieruchomości. Obowiązywanie nowych stawek od maja 2019 roku zapewni zrównoważenie się wpływów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w roku bieżącym.

Referent ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Małgorzata Nowak